صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری
گزارش تصویری

جشنواره ایده‌های برتر دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایرانجشنواره ایده‌های برتر دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران
1398/08/29