صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری
مشخصات متقاضی طرح
* نام:
 
* نام خانوادگی:
 
* کد ملی:
 
جنسیت:
* مدرك تحصیلی:
 
رشته تحصیلی:
 
* پست الكترونیکی:
 
* تلفن ثابت:
 
* تلفن همراه:
 
*استان:
 
* شهرستان:
* كد پستی:
 
* آدرس پستی:
 
مشخصات کلی طرح
* عنوان اولیه منتخب برای طرح:
 
* حوزه‌ی کاربری طرح:
 
* شرح مختصری از موضوع طرح:
 
* مرحله پیشرفت طرح :
 
* مشتریان بالقوه در کشور:
 
* میزان تولید در کشور طی یک سال:
 
میزان تولید سالیانه در برنامه آینده کشور:
 
میزان نیاز کشور در سال:
 
* حجم سرمایه‌گذاری اولیه برآوردی:
 
* حجم سرمایه در گردش مورد نیاز:
 
میزان تولید جهانی:
 
میزان نیاز جهانی:
 
* نحوه دستیابی متقاضی به دانش فنی/ فناوری:
 
* ویژگی‌های برجسته طرح:
 
* تقاضای مشخص متقاضی از صندوق:
 
* مالکیت معنوی (ثبت اختراع) داخلی:
 
* مالکیت معنوی (ثبت اختراع) منطقه‌ای:
 
لطفاً عبارتی را كه در تصویر زیر مشاهده می‌كند وارد نمایید: