صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری
هیئت‌مدیره

دکتر سید محمد زهرائی
مدیرعامل

رزومه


دکتر عباس طائب
رئیس هیئت‌مدیره

رزومه


دکتر تورج محمدی
نائب رئیس هیئت‌مدیره

رزومه


دکتر یحیی پالیزدار
عضو هیئت‌مدیره

رزومه