صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری
سهامداران
سهامدار       قدرالسهم مستقیم (%)    
     کل سهام (%)  
 دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۵   ۴۷/۵
 شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند ۷۵  ۵۲/۵ 
مجموع ۱۰۰ ۱۰۰

شایان ذکر است که این صندوق با مشارکت نهادهای سرمایه‌گذاری دیگر در زمینه‌های تخصصی، حمایت‌های خود را دارد.