صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری
سهامداران
سهامدار
 دانشگاه علم و صنعت ایران
 شرکت بین‌المللی سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند
شرکت مهندسی بازرگانی اهتمام رایانه

شایان ذکر است که این صندوق با مشارکت نهادهای سرمایه‌گذاری دیگر در زمینه‌های تخصصی، حمایت‌های خود را دارد.