صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری

قرارداد جعاله در صورتی منعقد می‌شود که به تقاضای یک شرکت، صندوق مأموریت یابد تا یک کار تخصصی و یا مشاوره‌های مورد نیاز را در زمینه‌های قرارداد خرید یا فروش فناوری و .... ارائه دهد.

متن قرارداد جعاله