صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری
اعطای تسهیلات

در اجرای سیاست حمایتی صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، علاوه بر امکان سرمایه‌گذاری، امکان تخصیص تسهیلات کوتاه‌مدت به شرکت‌های دانش‌بنیان در مرحله تبدیل ایده به محصول، وجود دارد.

برای تخصیص این‌گونه تسهیلات کوتاه‌مدت، معمولاً قراردادهای مضاربه‌ای منعقد می‌شود و طبیعتا شرکت متقاضی، لازم است ضمانت‌نامه لازم و کافی را به صندوق ارائه نماید.

شایان ذکر است که:
   الف) زمینه‌های مورد حمایت صندوق؛
   ب) محورهای مورد حمایت؛
   پ) شاخص‌های مورد توجه و
   ت) فرآیند مورد بررسی
مشابه وقتی است که صندوق به حالت سرمایه‌گذاری مشارکت نماید، تنها با این تفاوت اساسی، که فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری از سرعت به مراتب بیشتری و مبالغ قابل تخصیص از مقادیر به مراتب کمتری برخوردار هستند.