صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری
اعطای تسهیلات

در اجرای سیاست حمایتی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی علم و صنعت، علاوه بر امکان سرمایه‌گذاری، امکان تخصیص تسهیلات کوتاه‌مدت به شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر شرکتهای فناور وجود دارد.

اعطای این‌گونه تسهیلات، در چارچوب ضوابط صندوق نوآوری و شکوفایی و در قالب عقود مرسوم می باشد  و طبیعتا شرکت متقاضی، لازم است تضامین لازم و کافی را به صندوق ارائه نماید.

شایان ذکر است که اعطای تسهیلات منوط به انجام فرآیند اعتبارسنجی متقاضی و تایید کمیته اعتباری صندوق است.