صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فناوری
پروژه‌های حمایت شده

پروژه «تولید سرنگ اینفلیتور»

پروژه «تولید قطعات فلزی به روش تزریق»

پروژه «توسعه نرم افزار هوشمندسازی سرویس مدارس»

پروژه «استخراج معدن سنگ مرمریت»

پروژه «تولید تیغه‌های برش ماشین نواری تونل»

پروژه «تولید نقاب طلقی حفاظت صورت»

پروژه «توسعه تحقیقات ماهواره علم و صنعت»