اهداف صندوق

  • ایفای نقش موثر در راستای تجاری سازی ایده ها و ایجاد ثروت از دانش و فناوری
  • حمایت از شکل گیری و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان
  • حمایت از محصولات راهبردی و شرکت های دانش بنیان با رویکرد جایگزینی واردات و توسعه صادرات
  • تسهیل کسب و کارهای نوآورانه و دانش بنیان از طریق اعطای تضامین مالی لازم
  • تعامل با مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها با هدف هم افزایی و ارائه خدمات مالی به تیم های موفق
  • توسعه شبکه تعاملات با فعالان عرصه فناوری و نوآوری اعم از نهادهای سیاست گذاری، کارآفرینان و نهادهای تامین مالی
  • تقویت نقش آفرینی در زیست بوم نوآوری کشور از طریق ایجاد پیوندهای راهبردی با صاحبان ایده و سرمایه
  • مشارکت در اقدامات ترویجی و فرهنگ سازی با هدف ارتقای فرهنگ ثروت آفرینی در میان پژوهشگران و فناوران