سرمایه‌گذاری خطرپذیر

منظور از سرمایه گذاری خطرپذیر، تامین سرمایه لازم برای شروع و یا توسعه یک کسب و کار فناورانه و یا نوآورانه است به طوری که صندوق به عنوان سرمایه گذار با تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز برای شروع کار، درصدی از سهام شرکت مشترک را تملک می نماید. مبنای تعیین سهام صندوق، ارزش گذاری طرح و یا شرکت است که توسط کارشناسان صندوق و شبکه مشاوران حرفه ای صندوق انجام می شود. به منظور حصول اطمینان صندوق از موفقیت کسب و کار و توانمندسازی اعضای تیم کارآفرین در زمینه های مالی و حقوقی، معمولاً امتیازاتی از شرکت مشترک به صندوق اعطاء می شود. پس از موفقیت طرح و توسعه کسب و کار و حصول به بلوغ لازم، صندوق با فروش سهام متعلق به خود از کسب و کار شکل گرفته خارج می شود.