صدور ضمانت نامه

ضمانتنامه بانکی/صندوق پژوهش و فناوری قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده(ضامن) بنا به درخواست متقاضی(مضمون عنه) متعهد می شود بدون هیچ قید و شرط عندالمطالبه یا در سررسید مشخص مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع(مضمون له) یا به حواله کرد او پرداخت کند.

به موجب ماده 684 قانون مدنی تعریف عقد ضمان به این شرح است.” شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد”.

بانک/صندوق پژوهش و فناوری با صدور ضمانتنامه بانکی/صندوقی تعهد می‌کند درصورتیکه متقاضی (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در زمان معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری کند، به محض اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می‌شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.

 

مراحل اخذ ضمانتنامه