ماموریت صندوق

صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت با سرلوحه قراردادن نوآوری، ارزش آفرینی مستمر، مشتری مداری و مسئولیت پذیری اجتماعی و با تکیه بر نیروی انسانی خبره و با شعار سرمایه گذاری هوشمند در زیست بوم دانش بنیان، به ارائه خدمات مالی و سرمایه گذاری به کارآفرینان و تیم های نوآور و فناور می پردازد.